This website has important files but is not updated. For the new website Please go to http://www.hum.huji.ac.il/units.php?cat=3707&incat=0.
המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית נוסד בשנת 1959 על ידי משה דיוויס (1916-1996). פרופ' דיוויס, בר-סמכא בנושאי החיים היהודיים בימינו וההיסטוריה של יהודי ארצות-הברית, עמד בראש המכון מיום הקמתו ועד לשנת 1973.

תכנית הלימודים במכון מיועדת בעיקר לתלמידי תואר שני ותואר שלישי, אם כי לתלמידי התואר הראשון מוצעות שתי חטיבות לימודים העוסקות בתולדות השואה ויהדות התפוצות, ובתולדות הציונות ומדינת ישראל. תחומי הלימוד במכון הם רבים ומגוונים, ובהם תולדותיהן ובדמותן של הקהילות היהודיות בתפוצות, האנטישמיות, תולדות השואה, הציונות ומדינת ישראל, והתהליכים הסוציו-דמוגרפיים העוברים על יהדות העולם, וכן בדמותן של קהילות יהודיות שונות באופן פרטני (יהדות ארצות-הברית, רוסיה ואמריקה הלטינית). תשומת לב מיוחדת ניתנת לנושאי הזהות והחינוך היהודיים, התבוללות ונישואין בין-דתיים, ויחסי ישראל והתפוצות.

המכון ליהדות זמננו מתאפיין בגישה בין-תחומית למחקר ולהוראה. בסגל ההוראה ניתן למצוא היסטוריונים, סוציולוגים, דמוגרפים, אנשי מדע המדינה וחוקרי ספרות, תרבות, אמנות וחינוך. רבגוניות זו מאפשרת הבנה מעמיקה יותר של נושאי המחקר השונים ומעודדת את צמיחתן של שאלות מחקריות חדשות ומעניינות.

פירסומי המכון זוכים לתפוצה נרחבת גם מחוץ לכותלי האקדמיה, והם בעלי חשיבות רבה גם עבור מנהיגים קהילתיים, קובעי מדיניות ואנשי חינוך ותקשורת, בישראל ומחוצה לה. במהלך השנה האקדמית, מארגן המכון סידרה של אירועים הכוללת הרצאות, סמינרים, סדנאות וועידות.

במסגרת המכון פועלים ארבעה ארכיונים ומרכזי תיעוד: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג, המרכז לתיעוד בנושאי סטטיסטיקה ודמוגרפיה של היהודים, הארכיון לתיעוד בעל-פה, והמרכז לשירותי מידע ממוחשבים, הכולל בסיס נתונים מקיף בנושאי יהדות זמננו. כמו כן מעוגנים במכון שני מרכזי מחקר עצמאיים: מרכז צ'ריק לחקר הציונות, הישוב, ומדינת ישראל, ומרכז וידאל ששון לחקר האנטישמיות.

המכון ליהדות זמננו נקרא על שמו של מר אברהם הרמן (1915-1992), שגריר ישראל לארצות-הברית (1959-1968), נשיא האוניברסיטה העברית (1968-1983), ונגיד האוניברסיטה עד לפטירתו.